Phấn đấu sớm hoàn thành chỉ tiêu phát triển đoàn viên công đoàn

Kết quả công tác phát triển đoàn viên 6 tháng đầu năm chưa đạt chỉ tiêu đề ra, đặt ra nhiệm vụ 6 tháng cuối năm hết sức nặng nề đối với các cấp công đoàn để hoàn thành chỉ tiêu Chương trình phát triển đoàn viên giai đoạn 2013-2018.

Theo báo cáo của 83/83 đơn vị, 6 tháng đầu năm, cả nước kết nạp mới 364.181 đoàn viên, trừ số giảm là 217.982 đoàn viên, số tăng thêm thực tế là 146.199 đoàn viên, đạt 35,2% chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 nâng tổng số đoàn viên trên cả nước đạt 9.782.616 đoàn viên, đạt 84,9% chỉ tiêu Đại hội XI Công đoàn Việt Nam đề ra. Như vậy, còn thiếu 217.394 đoàn viên tăng thêm để đạt 10 triệu đoàn viên vào thời điểm kết thúc Chương trình phát triển đoàn viên giai đoạn 2013 – 2018.

 Tình hình sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp tiếp tục gặp khó khăn ảnh hưởng đến công tác vận động người lao động gia nhập công đoàn

Về thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS), cả nước thành lập mới 2.699 CĐCS. Trừ số CĐCS được giải thể, sáp nhập, tăng thêm trên thực tế 956 CĐCS, nâng tổng số CĐCS trên cả nước là 126.516. Trong đó, khu vực nhà nước có 80.641 CĐCS, khu vực ngoài nhà nước có 45.875 CĐCS.

Riêng việc phát triển đoàn viên theo phương pháp mới, việc tuyên truyền đã được các cấp công đoàn đẩy mạnh theo hướng giúp đỡ người lao động tự liên kết thành lập CĐCS. Đến nay đã có 44/83 đơn vị thành lập được 918 CĐCS với 89.855 đoàn viên.

Với những kết quả đạt được qua 6 tháng đầu năm, Tổng LĐLĐ Việt Nam đánh giá về mặt ưu điểm, các cấp công đoàn đã xây dựng chương trình, kế hoạch, giải pháp thực hiện chỉ tiêu phát triển đoàn viên, giao chỉ tiêu cụ thể cho các đơn vị và có sự chỉ đạo quyết liệt, tập trung hỗ trợ, tạo điều kiện cho công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS theo quy định.

Một số đơn vị đã tổ chức tập huấn về công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS theo phương pháp mới, hướng dẫn triển khai thực hiện trên thực tế. Xây dựng được đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách chuyên làm công tác phát triển đoàn viên và ưu tiên đầu tư kinh phí cho công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước.

Cùng với đó, một số công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã đổi mới nội dung, phương thức phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS, gắn công tác phát triển đoàn viên với củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS, với đối thoại, thương lượng tại nơi làm việc và ký kết thỏa ước ngành và nhóm.

Tuy nhiên, kết quả công tác phát triển đoàn viên trong 6 tháng đầu năm vẫn không đạt được yêu cầu, mới đạt 35,2% chỉ tiêu Tổng Liên đoàn giao năm 2017, nhiều đơn vị kết quả phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS đạt thấp so với chỉ tiêu năm và so với chỉ tiêu của Chương trình phát triển đoàn viên.

Theo báo cáo của 12/20 công đoàn ngành Trung ương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn, số đoàn viên giảm là 31.606 đoàn viên. Trong khi đó, việc phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS theo phương pháp mới ở nhiều đơn vị còn lúng túng, chậm đổi mới nội dung phương thức phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS chưa gắn với việc nâng cao năng lực hoạt động.

Công tác điều tra, khảo sát xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển đoàn viên ở nhiều nơi chưa sát với tình hình thực tế. Đội ngũ cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở nhiều nơi thiếu về số lượng, hạn chế về kỹ năng vận động, tổ chức cho người lao động gia nhập, thành lập công đoàn nên việc triển khai phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS theo phương thức mới còn hạn chế.

Bên cạnh đó, tình hình sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp tiếp tục gặp khó khăn, 5 tháng đầu năm, cả nước có gần 37 nghìn doanh nghiệp phải giải thể, phá sản, ngừng hoạt động khiến nhiều lao động mất việc làm, trong đó, nổi lên là tình trạng mất việc làm của lao động trên 35 tuổi tại các doanh nghiệp thuộc các khu công nghiệp, khu chế xuất ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền, vận động người lao động gia nhập công đoàn.


Hội nghị lần thứ 10 (khoá XI) Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam công đoàn

Để hoàn thành chỉ tiêu phát triển đoàn viên năm 2017, tại Hội nghị lần thứ 10 (khoá XI) Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam đã quyết nghị một số nhiệm vụ trọng tâm. Đó là, các cấp công đoàn gắn việc tuyên truyền, vận động người lao động tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn Việt Nam với việc giải quyết, đáp ứng tốt nhất tâm tư, nguyện vọng của người lao động; lấy việc tìm hiểu, giải đáp thỏa đáng tâm tư, quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động là yếu tố căn bản để người lao động thấy vai trò, tác dụng của tổ chức công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đông đảo người lao động.

Triển khai thực hiện Thông báo số 22-TB/TW ngày 11/4/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về việc tiếp tục thực hiện Kết luận số 80- KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X. Phấn đấu đến năm 2018, cả nước có 10 triệu đoàn viên. Đa dạng hóa phương thức vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, gắn với thương lượng tập thể và nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể. Tích cực triển khai phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS theo phương pháp mới.

Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp thực hiện “Năm vì lợi ích đoàn viên” để bảo đảm tổ chức công đoàn đem lại nhiều lợi ích cho người lao động là đoàn viên công đoàn; nâng cao hiệu quả sử dụng thẻ đoàn viên công đoàn; người lao động khi tham gia công đoàn được hưởng nhiều lợi ích vật chất, tinh thần hơn so với người lao động chưa tham gia công đoàn.

Tăng cường chỉ đạo kết hợp đẩy mạnh phát triển đoàn viên với tổ chức đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên và người lao động; phát huy tinh thần dân chủ trong hoạt động công đoàn, trong đại hội công đoàn; xây dựng CĐCS vững mạnh, cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao thu nhập cho người lao động.

Các LĐLĐ tỉnh, thành phố; công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn chủ động dành một phần kinh phí thỏa đáng cho việc khuyến khích nâng cao hiệu quả công tác phát triển đoàn viên; khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển đoàn viên năm 2017. Việc tổ chức xếp loại thi đua năm 2017 của các cấp công đoàn phải gắn với kết quả phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS theo chỉ tiêu được giao, coi đó là một tiêu chí cơ bản trong việc xét thi đua, đánh giá xếp loại tập thể, cá nhân.

Tập trung trong 6 tháng cuối năm, đẩy mạnh tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, nhất là cán bộ công đoàn chuyên trách được giao trực tiếp làm nhiệm vụ phát triển đoàn viên; xây dựng CĐCS vững mạnh, cán bộ CĐCS ở nơi mới thành lập CĐCS và mới được bầu sau đại hội, để nâng cao hiệu quả phát triển đoàn viên. Phấn đấu phát triển đoàn viên sớm hoàn thành chỉ tiêu nhiệm kỳ XI khi kết thúc năm 2017.

Theo dangcongsan.vn

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

VietnamEnglish