Chỉ thị của Ban Bí thư về xây dựng quan hệ lao động trong tình hình mới

Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 37-CT/TW “Về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới” ngày 3-9-2019. Cùng với vai trò quản lý nhà nước thì một trong những yêu cầu đặt ra được đặc biệt nhấn mạnh là hoạt động hỗ trợ phát triển quan hệ lao động.

Qua đánh giá những kết quả tích cực sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 5-6-2018 của Ban Bí thư trong lĩnh vực công tác này, Bản Chỉ thị chỉ rõ, bên cạnh kết quả đạt được, tình hình quan hệ lao động trong các doanh nghiệp vẫn còn nhiều bất cập. Nhiều nơi chủ doanh nghiệp vi phạm pháp luật về lao động, nhất là về bảo hiểm, tiền lương, thời gian, giờ làm việc, nghỉ ngơi, làm ảnh hưởng tới quyền lợi của người lao động. Tranh chấp lao động tập thể, đình công, khiếu kiện không theo trình tự thủ tục pháp luật còn phát sinh và diễn biến phức tạp. Một số tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp năng lực đối thoại, thương lượng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn và người lao động còn hạn chế. Ðời sống của một bộ phận người lao động còn khó khăn, dễ bị các đối tượng xấu lợi dụng, kích động… Bản Chỉ thị chỉ ra những nguyên nhân của hạn chế, bất cập, tình hình nêu trên.

Ðể tiếp tục xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong bối cảnh mới, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, Chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Ðảng, chính quyền, tổ chức chính trị – xã hội, đoàn thể nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu: Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền để nâng cao nhận thức, thúc đẩy xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quan hệ lao động; Nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn trong quan hệ lao động; Thúc đẩy các hoạt động đối thoại, thương lượng tập thể; Giải quyết tốt tranh chấp lao động và đình công. Trong đó, song song với các yêu cầu đặt ra về mặt quản lý nhà nước thì Chỉ thị số 37 đặc biệt nhấn mạnh hoạt động hỗ trợ trong xây dựng quan hệ lao động. Phải hỗ trợ làm sao để các hoạt động đối thoại, thương lượng, ký kết thoả ước đảm bảo thực chất. Phải phát huy thiết chế hoà giải, trọng tài như thế nào trong hỗ trợ phát triển quan hệ lao động để ngăn ngừa, giảm thiểu tranh chấp lao động.

Bản Chỉ thị nêu rõ chức năng, nhiệm cụ của các cấp ủy, cơ quan, ban, ngành trong triển khai, tổ chức thực hiện.

Xem thêm: Chỉ thị số 37-CT/TW

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *