Sửa đổi BLLĐ

​Có thể tăng tuổi nghỉ hưu từ năm 2021

Dự thảo mới về Bộ luật lao động (sửa đổi) vừa được Bộ LĐTB&XH đưa lên trang web của cơ quan này để lấy ý kiến lần 2. Có một số thay đổi, trong đó có đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu từ 1-1-2021. Theo d...
chotcd-1490019394813

Luật không theo kịp thực tiễn?

Nhiều phát sinh trong quá trình thực hiện cần được sửa đổi, bổ sung để bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật Tại buổi khảo sát tình hình thực hiện Bộ Luật Lao động (BLLĐ) của Đoàn Đại biểu Quốc hội ...