chotcd-1504536859762

Kinh nghiệm quý từ những thỏa ước tiến bộ

Sự đồng lòng của các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp và sự hỗ trợ của chính quyền địa phương giúp việc ký kết thỏa ước lao động thuận lợi hơn Chia sẻ về quá trình thương lượng, ký kết thỏa ước la...