Untitled

[Infographic] CPTPP: Cơ hội và thách thức

  Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày Tờ trình về việc đề nghị Quốc hội phê chuẩn CPTPP và các văn kiện liên quan tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV Theo tờ trình của Tổng Bí thư, C...