lao-dong-tpp

Nội dung chủ yếu về lao động trong TPP

Tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế về lao động là nội dung luôn được đề cập đến trong các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới. Cũng như các FTA thế hệ mới khác, Hiệp định TPP không đưa ra tiêu chuẩn...
t7

WB: Việt Nam cần cải cách toàn diện khi vào TPP

Ngân hàng Thế giới trong báo cáo Cập nhật kinh tế Việt Nam công bố sáng 2-12 nhấn mạnh rằng “thực hiện các cam kết TPP cũng đồng nghĩa với thực hiện một chương trình cải cách trong nước toàn diện và ...