LAO_DONG

Thiết chế tham vấn trong quan hệ lao động

Trong quan hệ lao động thì có tham vấn hai bên và tham vấn ba bên. Tham vấn hai bên thì chủ yếu chỉ là cơ chế tham vấn, ít khi có tổ chức tham vấn hai bên, trừ các nước theo mô hình CHLB Đức có Hội đ...
Công ty TNHH Greystone Data System Việt Nam

Thiết chế tòa án trong quan hệ lao động

Một số nước có tòa án lao động và tòa án quan hệ lao động. Cũng có nước nhập cơ quan trọng tài và tòa án quan hệ lao động thành một thiết chế chung gọi là Tòa án trọng tài lao động (như Singapore). S...
images5306202_IMG_2

Thiết chế trọng tài trong quan hệ lao động

Quan hệ lao động là quan hệ giữa hai chủ thể có xung đột hoặc khác biệt về lợi ích nên rất dễ xảy ra tranh chấp. Khi xảy ra tranh chấp, nếu hai bên không tự giải quyết được thông qua tự hòa giải hoặc...
P1110454_MVUY

Thiết chế đại diện trong quan hệ lao động

Thiết chế đại diện trong quan hệ lao động bao gồm tổ chức đại diện cho người lao động (công đoàn) và người sử dụng lao động. Có hai tiêu chí quan trọng nhất để xác định một tổ chức có phải là tổ chức...