hand raised_CI

Hệ thống quan hệ lao động trong một quốc gia

Quan hệ lao động dưới cách nhìn mang tính chất hệ thống Quan hệ lao động trong một quốc gia được vận hành một cách tự nhiên như một hệ thống. Hệ thống này được cấu thành bởi các chủ thể tương tác với...