mang luoi quan he lao dong

Mạng lưới Quan hệ lao động Việt Nam

Trong những năm qua, một cộng đồng những người làm những công việc có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp tới lĩnh vực quan hệ lao động đã và đang được hình thành, bao gồm các cán bộ làm việc ở các cơ...

Tư vấn doanh nghiệp

CIRD cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật lao động cho doanh nghiệp với các nội dung như sau: Quan hệ lao động trong việc thuê mướn, sử dụng lao động, trả lương, hợp đồng lao động, đào tạo, an toàn lao ...
sumi 2

Đối thoại tại doanh nghiệp – Dễ hay khó

Nhằm tiếp cận đối thoại từ nhiều góc độ, từ góc nhìn của các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý, các nhà giảng dạy đến góc nhìn của doanh nghiệp; ngày 03/10/2014, tại Bộ LĐTBXH, Trung tâm Hỗ ...