mang luoi quan he lao dong

Mạng lưới Quan hệ lao động Việt Nam

Trong những năm qua, một cộng đồng những người làm những công việc có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp tới lĩnh vực quan hệ lao động đã và đang được hình thành, bao gồm các cán bộ làm việc ở các cơ...