Than

Tổ chức của người lao động

Employees’ organization (…) Tổ chức của người lao động, vì mục đích của luật này, là một tổ chức bị ràng buộc bởi, hoặc thường bị ràng buộc bởi một thỏa ước lao độn...
5126_20171021_1041570

Quyền tự do hiệp hội

Freedom of Association/ Right to organize Người lao động và người sử dụng lao động, không phân biệt dưới bất kỳ hình thức nào, đều không phải xin phép trước mà vẫn có quyền được tổ chức và gia nhập c...
Untitled

Đối tác Xã hội

Social partners/ Social partnership Các tổ chức của người lao động và sử dụng lao động. Thuật ngữ này biểu thị mối quan hệ gắn bó giữa các tổ chức đó. (Heron, R and Unger, L, 1999, Glossary of Labour...
Hard hats that tourist must wear for safety during all tours of the "3rd Tunnel" under the DMZ between North and South Korean.

Quan hệ lao động là gì

Quan hệ lao động (Industrial relations/Labour relations) Những mối quan hệ cá nhân và tập thể giữa những người lao động và những người sử dụng lao động tại nơi làm việc và nảy sinh từ công việc, cũng...